کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


پلن اول ميزباني استاندارد

فضای اختصاصی هارد دیسک : 250 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 25000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : 10 عدد
ادان دامنه : 0 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت DirectAdmin
50,000 ریال ماهانه
120,000 ریال سه ماهه
200,000 ریال سالانه
پلن دوم ميزباني استاندارد

فضای اختصاصی هارد دیسک : 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 50000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : 15 عدد
ادان دامنه : 0عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت DirectAdmin
70,000 ریال ماهانه
150,000 ریال سه ماهه
300,000 ریال سالانه
پلن سوم ميزباني استاندارد

فضای اختصاصی هارد دیسک : 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 70000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : 20 عدد
ادان دامنه : 0 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت DirectAdmin

90,000 ریال ماهانه
200,000 ریال سه ماهه
400,000 ریال سالانه
پلن چهارم ميزباني استاندارد

فضای اختصاصی هارد دیسک : 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 80000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : 25 عدد
ادان دامنه : 1 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت DirectAdmin
120,000 ریال ماهانه
250,000 ریال سه ماهه
500,000 ریال سالانه
پلن پنجم ميزباني استاندارد

فضای اختصاصی هارد دیسک : 4000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه : 100000 مگابایت
پارک دامنه : نامحدود
تعداد دیتابیس : 30 عدد
ادان دامنه : 2 عدد
سایر امکانات نامحدود
کنترل پانل مديريت DirectAdmin
150,000 ریال ماهانه
300,000 ریال سه ماهه
600,000 ریال سالانه